Missie en visie

Missie

Wij staan voor best passende hulp aan kinderen en jongeren van 2-18 jaar en hun ouders of verzorgers. Onze hulpverlening richt zich op het versterken van de veerkracht van de jeugdige en zijn
omgeving zodat hun welbevinden toeneemt. Wij ondersteunen opvoeders om er voor de jeugdige te zijn, zodat de moeilijkheden hanteerbaar zijn en de jeugdige verder kan groeien.

Visie

De praktijk van Oene & Postma biedt kortdurende hulp die op maat is voor de jeugdige of zijn omgeving met een hulpvraag. Wij gaan uit van deze hulpvraag en verhelderen met de jeugdige en zijn opvoeder(s) welke moeilijkheden spelen, welke sterke kanten er zijn en hoe deze begrepen kunnen worden in relatie tot de hulpvraag. We gebruiken hiervoor recente wetenschappelijke inzichten uit de orthopedagogiek en de psychologie. Daarbij werken we vanuit een positieve psychologie waarin doelgericht en oplossingsgericht samengewerkt wordt met de jeugdige en zijn omgeving. De vraagverheldering en de effectief gebleken behandelmethodieken stemmen​ we op elkaar af waarbij we zo dicht mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de jeugdige. Wij kijken met
ouders of de hulp ook passend en werkzaam is, of dat er andere interventies nodig zijn. Hierin werken we – indien gewenst – samen met andere personen of instanties die betrokken zijn bij het
gezin, om zo de doelen te behalen die voor de jeugdige belangrijk zijn. Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen en opvoeders met vertrouwen zonder hulp verder kunnen. Als kleinschalige praktijk
leveren we een bijdrage aan een jeugdstelsel waar de financiële middelen die beschikbaar zijn voor Zorg voor Jeugd, zoveel mogelijk ook aan hen besteed kunnen worden.